Clonk tips and tricks #3: Blitzmoney

[vid=youtube]zVZ2bv2DSj8[/vid]